ÜYELERİMİZ

Ramiz Aydın 1
Ramiz Aydın

1937 yılında G iresun’un Espi ye ilçesi nde doğdu. 1957 yılında Ankara Hasanoğlan Köy Enst itüsü – İlk Ögretmen Okulu’nu bi ti rdi . 1961 yılında Ankara Gazi Eğitim Ensti tüsü Resi m-İş Bölümü’nü b iti rdi . 1964 – 1967 yıllarında Adana Zi ya Paşa Okulu’nda, 1967 – 1970 yıllarında Bolu Erkek Öğretmen Okulu’nda resi m- iş öğretmenl iği yaptı. 1970-1980 yıllarında İstanbul Atatürk Eği ti m Enst itüsü Resi m-İş Eği ti m Bölümü’nde öğretmenl k görevi nde bulundu. 1980-1982 yıllarında İstanbul Atatürk Yüksek Öğreti m Okulu Resi m Bölümü’nde öğretmenl ik ve bölüm başkanlığı yaptı. 1982 – 2004 yılları arası Marmara Ün versi tesi Atatürk Eği ti m Fakültesi Güzel Sanatlar Eği ti m Bölümü’nde sanat eğitimciliği ve resi m ana sanat dalı başkanlığı görevi nde bulundu. 1987’de Doçent, 1995 yılında profesör oldu. Konularında genell ikle yaşadığı coğrafyanın (Anadolu) i nsanının yaşam öyküsünü kişisel yorum arayışlarıyla vurgulamaya çalışan Rami z Aydın bugüne kadar yurt içi nde 45 k işisel serg iye, yurtdışında ABD, Almanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Japonya, Romanya, Bulgar istan, Kuveyt ve Fransa gi bi ülkelerde bi rçok karma sergi ve fuara katılmıştır. Sanatçı, 1954 Ivr z İlk Öğretmen Okulu – Orta Kısım Resi m Yarışması’nda 1.’l ik Ödülü, 1957 Hasanoğlan Köy Ensti tüsü – İlk Öğretmen Okulu Li se Kısmı Resi m Yarışması’nda 2.’li k Ödülü, 1961 G.E.E Res im İs Bölümü Resi m Konkuru 1.’l ik Ödülü, 1973 DYO Resi m Yarışması Jüri Özel Ödülü, 1975 İstanbul Arkeoloji Müzesi Açık Hava Sergi si Başarı Ödülü, 1977 DYO Res m Yarısması’nda mans yon, 1981 100.Yıl Kurtulus Savası ve Atatürk Devr mler Serg s ’nde Ödül, 1987 Ist klal Marsı ve Kurtulus Savası Serg s 1.’l k Ödülü kazanmıştır. Sanatçı, Kültür Bakanlığı’nın Anadolu, Gazi , Muğla, Malatya, Bolu, Zonguldak Ün versi teleri ni n Güzel Sanatlar Fakülteleri ni n ve Kadıköy, Maltepe, Karadeni z Ereğli , Adalar, Çatalca, Lüleburgaz, Adana Beled iyeleri n n düzenled iği Sempozyum ve Çalıştay g ibi kültür ve sanat etki nli kleri nde görev almıştır. Rami z Aydın’ın yapıtlarının bi r bölümü müzelerde ve yurtdışı ve yurti çi koleks iyonlarda bulunmaktadır.

Eserleri

Sanatçıyı Paylaş