MADDE-1 Bu tüzüğün 3.maddesindeki amaçları gerçekleştirmek üzere “Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği” adına bir dernek kurulmuştur. Derneğin yönetim merkezi Ankara’dadır, şubesi yoktur.

MADDE-2 Derneğin merkezi Ankara’dır. Merkez içinde adres değişikliği yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Şubesi yoktur.

MADDE-3 Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği, tüm Türkiye’ye dağılmış değerli ressam ve heykeltıraşları bünyesinde toplayarak, bir yandan onların sanatsal verimini artırıcı teşvik edici tedbirleri araştırırken, bir yandan da plastik sanatlar sevgisinin memleketimizde yayılmasına, Türk sanatının içeride-dışarıda tanıtılmasına çalışır. Dernek bu amacı gerçekleştirmek için aşağıda yazılı olan çalışmalarda bulunur.

 1. a) Yurtiçinde çeşitli yerlerde karma sergiler açar,
  b) Dernek üyesi olan sanatçıların sergilerini destekler,
  c) Sanat eğitimi ve öğretimi yoluyla yayınlar yapar, konferanslar, film gösterileri düzenler,
  d) Yurtiçinde ve dışında devletçe açılacak sergilere dernek üyesi sanatçıların geniş ölçüde katılabilmelerini sağlamaya, resmi jürilere temsilci gönderebilme hakkını sağlamaya çalışır.
  e) Devlet dairelerinin, İktisadi Devlet Teşekülleri’nin, bankaların eser satın alma fonlarının yerinde ve değerli sanat eserlerine sarf edilmesi için ilgililer nezdinde teşebbüste bulunur ve uyarıcı rol oynar.
  f) Kamu yapılarında belirli bir oran içerisinde, sanat eserlerine yer verilmesini öngören tasarının kanunlaşması yolunda girişimlerde bulunur.

MADDE-4 BRHD Siyasetle uğraşmaz.(Dernekler Yasası bağlayıcıdır)

ÜYELİK

MADDE-5 Dernek hakkına sahip ressamlar ve heykeltıraşlardan aşağıda yazılı şartlara uygun olanlar BRHD ye üye olarak kabul edilebilirler.

 1. a) Medeni hakları ehliyetine haiz ve 18 yaşını bitirmiş olmak,
  b) Yüksek dereceli bir sanat öğretim kurumundan diploma almış olmak,
  c) Sanat çalışmalarını aralıksız sürdürmekte olmak,
  d) Yüksek dereceli bir sanat öğretim kurumundan diploma almamış olsa bile, sanat gücünü kişisel veya karma sergilerde göstermiş ya da ödül kazanmış olmak,
  e) 2908 sayılı Dernekler Kanununun 4. ve 16.maddelerine göre süreli veya süresiz üye olmaktan men edilmemiş olmak.
  Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan yazılı müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurur.
 2. f) Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı hareket eden üyelerin Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararıyla üyelikten çıkartılmasına karar verilir.
 3. g) Her üyenin genel kurulda (1) bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

MADDE-6 Her üye istifa hakkına sahiptir. Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerin üyelik kayıtları Yönetim Kurulu kararı ile silinir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye yönetim kuruluna bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir.

MADDE -7 Derneğe maddi ve manevi yardımı geçenlere veya derneğe fahri üyeliği yararlı görülenlere yönetim kurulunun kararı ile fahri üyelik verilebilir.

MADDE-8 Yıllık üye aidatı miktarı 75-TL dir.

MADDE-9 BRHD’nin organları şunlardır;

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Onur Kurulu
d) Denetleme Kurulu

GENEL KURUL

MADDE-10 Genel Kurul asil üyelerinden oluşur. Derneğin en yüksek organıdır.

MADDE-11 Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. a) Yönetim, denetim ve onur kurulu üyelerini seçmek,
  b) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşerek Yönetim Kurulunu ibra etmek,
  c) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,
  d) Üyeler tarafından yapılacak teklifleri incelemek ve sonuca bağlamak,
  e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da mevcutların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
  f) Derneğin Uluslararası faaliyette bulunmasına, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,
  g) Tüzüğe göre gerekli iç yönetmelikleri düzenlemek veya bu hususta yönetim kuruluna yetki vermek,
  h) Tüzükte değişiklik yapmak. Tüzük değişimi konusunun daha önceden gündeme alınmış ve ilan edilmiş olması şartıyla, değiştirme kararı, genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin oyuyla kesinlik kazanır,
  ı) Onur Kurulunun kararlarına yapılacak itirazları incelemek ve sonuçlandırmak,
  i) Derneğin feshine karar vermek.

MADDE-12 Dernek Genel Kurulu iki yılda bir Nisan ayı içinde olağan toplantısını yapar.

MADDE-13 Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine veya Yönetim Kurulunun çağrısıyla olağanüstü toplanabilir.

MADDE-14 Yönetim Kurulu, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenleyerek En az 15 gün önceden toplantı gününü ve yerini, saatini ve gündemini yazılı olarak üye adreslerine veya elektronik posta adreslerine göndermek suretiyle Genel Kurulu toplantıya çağırır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre bir haftadan az olamaz.
(Not: Düzenlenen son dernekler yasasına göre Genel Kurul çağrısını yerel gazeteden yapma zorunluluğu kaldırılmıştır.)

MADDE-15 Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel Kurul üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı Dernek Yönetim kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından aşağı olamaz.
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

MADDE-16 Toplantı için yeterli sayı sağlanmışsa durum tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya başkanın Yönetim Kurulu Üyeleri arasından görevlendirebileceği bir üye tarafın dan açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler. Başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler Yönetim kuruluna verilir. Yönetim Kurulu Başkanı Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim, Denetleme ve Onur kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhlarını dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir.

MADDE-17 Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul karar alma yeter sayısı; genel kurula katılan üye tam sayısının yarısından bir fazlasının oy çokluğudur. Genel Kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır.

YÖNETİM KURULU

MADDE-18 Genel Kurulca gizli oyla seçilen Yönetim Kurulu 7 asil, 5 yedek üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Yönetim Kuruluna tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yapar.

MADDE-19 Yönetim Kurulu’nun Görevleri;

 1. a) Derneğin amacını gerçekleştirmeye çalışmak ve gerekli girişimlerde bulunmak,
  b) İki yıl içinde çalışma raporu, hesap raporu ve bütçeyi hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunmak,
  c) Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerden bir veya birkaçına yetki vermek,
  d) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
  e) Dernek tüzüğünün, iç yönetmeliklerin ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak, yetkileri kullanmak ve Genel Kurulun kararlarını uygulamak,
  f) Üyelerin yazılı tekliflerini göz önünde tutarak, sergilemeye değer sanat eserlerini tespit edecek jüri üyelerini seçmek,
  g) Genel Kurulca verilecek olan başlıca yetkileri kullanmak.

MADDE-20 Yönetim Kurulu asil üyelerinin çoğunluğu ile ve karar alınabilmesi için en az dört üyenin ittifakı ile mümkündür. Özürsüz olarak üst üste iki defa toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulundan ayrılmış sayılır.

 MADDE-21 Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

ONUR KURULU

MADDE-22 Onur Kurulu, Genel Kurul’ca açık oyla seçilen 3 asil, 2 yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu, Yönetim Kurulunca yapılacak bildiri üzerine dernek üyeleri hakkında;

a) Tüzük hükümleri, Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmaları,
b) Derneğin amaçlarına ait işleri baltalamaları,
c) Diğer üyeler hakkında tezyir, iftira veya tecavüzlerde bulunmak,

 d) İhtar edilmesine rağmen üst üst Bir yıllık aidatları ödememeleri sebebiyle soruşturma açma isnatları varit görüldüğü takdirde;

 1. a) Dikkat çekme,
  b) Dernekten çıkarma cezaları verebilir.
  Onur Kurulu kararlarına karşı genel kurulda itiraz edilebilir. Genel Kurulun bu hususta vereceği karar kesindir.

DENETLEME KURULU

MADDE-23 Denetleme Kurulu,3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca gizli oyla seçilir.

MADDE-24 Denetleme Kurulu derneğin her türlü defter, dosya ve işlemlerini, muhasebe, vezne girdi çıktılarını denetlemek ve en az altı ayda bir denetlemek ve sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplantıda Genel Kurula sunmakla görevlidir.

DEFTER KAYITLARI

MADDE-25 Derneğin tutması gereken defterler şunlardır;.

Dernek 09.06.1984 tarih ve 18426 sayılı resmi gazetede yayınlanan dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alıntı belgeleri hakkında yönetmelik ve 05 Nisan 2003  tarih ve 25070 sayılı resmi gazetede yayınlanan derneklerin tutacakları defter, muhasebe, hesap kayıtlarıya ilgili usül ve esaslarına dair yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.

Üye kayıt defteri,
Gelen ve Giden evrak defteri,
Gelir ve Gider defteri,
Yönetim Kurulu Karar defteri,
Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri,
Demirbaş defteri,
Alındı Belgesi Kayıt defteri.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE-26 Derneğin Gelirleri şunlardır;

 1. a) Üyelerden alınacak aidat,
  b) Yapılacak yayınlardan, tertiplenen sergilerden, resim satışlarından, balo, eğlence, konferans gibi etkinliklerden sağlanan gelirler,
  c) Derneğe yapılacak bağış ve yardımlar,
  d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
  e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

DERNEĞİN KAPANMASI

MADDE-27 Dernek Genel Kurul kararıyla feshedildiği veya kendiliğinden dağılmış sayıldığı durumda mal, para ve hakları 2908 sayılı kanunun 5.kısım hükümleri çerçevesinde Türkiye Kızılay Kurumuna intikal eder.

MADDE-28 Bu tüzükte düzenlenmiş olan hususlarda 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre işlem tesis edilir.

MADDE-29 BRHD kurucu üyeleri şunlardır;
Nuri ABAÇ, Nevzat AKORAL, Fethi ARDA, Muammer BAKIR, Hamiye ÇOLAKOĞLU, Turan EROL, Lütfü GÜNAY, Kayıhan KESKİNOK, Osman Zeki ORAL, Adnan TURANÎ